بنده پارسا حیدری خلیلی هستم. درمدرسه تیزهوشان شهید بهشتی درس می خوانم.