بنده پارسا حیدری خلیلی هستم  و در مدرسه تیزهوشان درس می خوانم