حکایات و داستانهای شگفت قرآنی
حکایات و داستانهای شگفت قرآنی (12)



( نتیجه اهانت به قرآن )





حکایات و داستانهای شگفت قرآنی

آیت الله شیخ مجتبی قزوینی ، رحمة الله علیه ، عارف و استاد بزرگ اخلاق و معنویت ، فرمودند : از صحن مبارک امام رضاعلیه السلام ، عبور میکردم، شخصی را دیدم که در یکی از غرفه های اطراف صحن ، مشغول تلاوت قرآن بود ، شخصی به او نزدیک شد و با پایش به دست او زد ، قرآن به روی زمین پرت شد و با پرخاش گفت : 
این چیست که خودت را ب
ه آن سرگرم 
کرده ای ؟ من از این حادثه خیلی ناراحت شدم و ناگهان آیه ای به قلبم خطور کرد و دیدم که آن مرد ، در همان لحظه ، دلش درد گرفت و ناله اش بلند شد . 
من به آن شخص نزدیک شدم و به او گفتم : 
آیه ای از قران کریم 
در نظرم آمد و تو را این گونه دردمند و عاجز کرده است . آیا این دلیل بر حقانیت قران نیست ؟
آن شخص شروع به التماس کرد تا او را از آن حالت جانکاه بدر آورم . برایش دعا کردم و حالش خوب شد .
مدتی از این ماجرا سپری شد . تا این که یک روز ، شخصی با ظاهری خداپسند ، نزد من آمد و گفت : آیا مرا می شناسی ؟ گفتم : خیر 
گفت : 
من همان فردی هستم که آن حادثه برایم پیش آمد و از آن روز به بعد ، به برکت نفس قّدس و قرآنی شما ، در طریق هدایت قرار گرفتم و زندگیم کاملاً دگرگون شده است .










حکایات و داستانهای شگفت قرآنی (13)



( یا نارُ کُونی بَرداً وسُلاماً ) 


حکایات و داستانهای شگفت قرآنی

مرحوم آیت الله العظمی اراکی(ره) که از بزرگان عالم اسلام و از فقیهان 

وارسته بودند ، فرمودند : مرحوم آخوند ملّا محمد کبیر ، طعه زمینی در 

اطراف سلطان آباد اراک داشته که در آن زراعت می کرد ، و نان سال اهل و 

عیال خود را از آن زمین به دست می آورد .
یک وقت که حاصل زمین را خرمن کرده بود و در دشت ، خرمن های دیگری 

نیز وجود داشت ، کسی عمداً یا سهواً آتش روشن می کند باد می وزرد و 

آتش به خرمن ها می افتد و خرمن ها یکی پس از دیگری در آتش می 

سوزد .
شخصی نزد مرحوم آخوند کبیر می ورد و می گوید : چرا نشسته ای ؟ 

نزدیک است خرمن شما آتش بگیرد . آخوند کبیر تا این سخن را می شنود 

عبا و عمّامه را می پوشد و قرآن به دست ، به سر خرمن می رود و رو به 

آتش می ایستد و خطاب به آن می گوید : ای آتش ، این نان خانواده و اهل 

و عیال من است ، تو را به این قرآن قسم می دهم متعرّض این خرمن 

نشوی در حالی که تمام خرمن های دیگر خاکستر شده بود ، این یک 

خرمن سالم ماند ! هر کسی می آمد و می دید ، انگشت حیرت به دندان 

می گرفت و متحیّر می شد که چطور خرمن سالم مانده است ؟!
این بزرگوار تربیت شده و درس گرفته از مکتب حضرت ابراهیم (ع) هستند 

که چون خداوند به آتش امر کرد :

یا نارُ کُونی بَرداً وَ سَلاماً « انبیاء - 69 »
ای آتش ، سرد و مایه ی ایمنی باش 

آنان آموخته اند که هر چیزی ممکن است به امر خداوند و به اذن او انجام 

گیرد . بزرگان دین نیز به هنگام مشکلات ، با توجه به آیات قرآن و زندگی 

معصومین ، مصایب را از خود دور یا تحمّل آن را بر خود شیرین می کردند .














حکایات و داستانهای شگفت قرآنی (16)

( داستان توبه ی شعوانه ) 

حکایات و داستانهای شگفت قرآنی

فاضل نراقی در کتاب معراج السعادة نوشته است : در بصره زنی بود به نام 

شعوانه . مجلسی در بصره از فسق و فجور منعقد نمی شد مگر این که 

شعوانه در آن حضور می بافت . روزی با جمعی از کنیزان خود در کوچه های 

بصره می گذشت ، به در خانه ای رسید که از آن خروش بلند بود . گفت 

سبحان الله ! در این جا عجب خروش و غوغایی است . 

کنیزی را به اندون خانه فرستاد تا از امر جویا شود . آن کنیز رفت و بر نگشت 

. کنیز دیگری را فرستاد . او هم رفت و بر نگشت . کنیز سومی را فرستاد و 

به او سفارش کرد که زود بر گردد . کنیز رفت و برگشت . گفت : ای خاتون، 

این غوغای مردگان نیست ، ماتم زندگان است ، ماتم بدکاران و نامه ی 

سیاهان است ! شعوانه چون این را شنید خود به اندرون رفت . دید واعظی 

در آن جا نشسته و جمعی دو او فراهم آمده اند و ایشان را موعظه می کند 

و از عذاب خدا ، می ترساند و ایشان همگی بر گریه و زاری مشغولند . 

هنگامی که شعوانه به داخل رسید ، واعظ این آیه را تفسیر می کرد .

اذا راتهم من مکان بعید سمعئالها تغیطا و زفیرا ، و اذا اُلقوا منها مکانا ضیقا 

مقرنین دعوا هنالک ثبورا « فرقان / 12 - 13 »
هنگامی که این آتش ، آنان را از مکانی دور ببیند ، صدای وحشتناک و خشم 

آلودش را که با نفس زدند شدید ، همراه است ، می شنوند و هنگامی که 

در جای تنگ و محدودی از آن افکنده شود ، در حالی که در غل و زنجیرند ، 

فریاد واویلای آنان بلند می شود ! 

شعوانه چون این آیات را شنید ، سخت در او اثر کرد و گفت : ای شیخ ، من 

یکی از روسیاهان درگاهم ، آیا اگر توبه کنم خداوند مرا می آمرزد ؟ 

واعظ گفت : البته اگر توبه کنی خدا تو را می آمرزد ، اگر چه گناه تو مثل 

گناه شعوانه باشد .
گفت : شعوانه منم که بعد از این گناه نکنم .
واعظ گفت خدا ارحم الراحمین است و البته اگر توبه کنی آمرزیده می شوی .
شعوانه گریه کرد و بندگان و کنیزان خود را آزاد کرد و مشغول عبادت شد و 

تلافی گذشته های خود را می نمود ، به نحوی که بدنش گداخته شد و به 

نهایت ضعف و ناتوانی رسید .
روزی در بدن خود نگریست ، خود را بسیار ضعیف و نحیف دید . گفت : آه ، 

آه ! در دنیا به این نحو گداخته شدم ، نمی دانم در آخرت جانم چگونه است 

پس ندایی از غیب به گوش او رسید که : دل خوش دار ، ملازم در گاه ما 

باش ، تا در روز قیامت ببینی جزای ما را .

نیامد در این در کسی عذر خواه که سیل ندامت نَشُستَن گناه