🌹خدایا

🍃زندگی همه با یاد تو💝

#شادی همه با یافت تو💝

و جان آنست که در آن شناخت تو است💝

موجود نفس‌های جوانمردانی💝

حاضر دل‌های ذکر کنندگانی💝

از نزدیک نشانت می‌دهند و برتر از آنی💝

از دور می‌پندارند و نزدیک‌تر از جانی💝

ندانم که در جانی یا خود جانی💝

آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفتی آنی💝🌺الهی!

🍃تا با تو آشنا شدم ،

از خلایق جدا شدم💖

در جهان شیدا شدم...💖

نهان بودم ، پیدا شدم...💖

🌷کریما!

🍃هرکه را خواهی که بر افتد ،💝

او را رها کنی تا با دوستان تو در افتد💝

🌼زیباترینم خدا

🍃مران کسی را که خود خواندی...💝

ظاهر مکن جرمی را که پوشاندی...💝

🌸کریما!

🍃میان ما و تو داور تویی...💝

آن کن که سزاوار آنی💝

نه آنچنان که سزاوار ماست...💝

💐الهی!

🍃مرکب وا ایستاد و عمرم بفرسود...💖

همراهان برفتند و این بیچاره را جز #حیرت نیفزود...💖

🌻الهی!

🍃اگر خامم پخته‌ام کن...💝

و اگر پخته‌ام سوخته‌ام کن...💝