عشق فقط خدا

هرچه دوستش به او گفت:

غلامرضا خم شو، 

فایده ای نداشت!

 

بعد از مراسم ازش پرسیدن،

چرا خم نشدی؟ 

او شاه مملکت است!

 

گفت: 

 

هرکه میخواهد باشد!

 

تختی،
فقط برای عبادت خدا
وبوسیدن 
دست مادرش و استادش،

 

خم میشود!