‍ 🍃موسی کودکی شیر خوار بود...

 

او را از ترس فرعون به دریا انداختند...

 

و او در نهایت ضعف و ناتوانی بود...

 

 اما غرق نشد...

 

🍃اما فرعون در همان دریا غرق شد؛

 

در حالی که در نهایت قدرتش بود..

 

🍃پس هر کس باخدا باشد

 

 ضعفش ضرری نمی رساند

 

و هر کس ناخدا باشد 

 

                  قدرتش نفعی نمی رساند...