حفظ آبروی انسان

امام علی(ع) مقدار "پنج بار شتر" خرما براى شخصى #آبرومند که از کسى تقاضاى کمک نمى کرد فرستادند.

یک نفر که در آن جا حضور داشت به امیرالمومنین گفت :

"آن مرد که تقاضاى کمک #نکرد، چرا براى او خرما فرستادید ؟ یک بار شتر هم براى او کافى بود!"


امام على(ع)به او فرمودند:

 

"خداوند امثال تو را در جامعه ما زیاد نکند! من می بخشم و تو #بخل مى ورزى !؟ 

 

اگر من آن چه را که مورد حاجت او است ، پس از #درخواست کردن بدهم ،

چیزى به او نداده ام ؛

بلکه قیمت آبرویش را به او داده ام ؛ 

زیرا اگر صبر کنم تا از من درخواست کند،

در #حقیقت او را وادار کرده ام که آبرویش را به من بدهد."