🕸 #اسیر_شیطان

🌞حضرت موسی (علیه السلام) در جایی نشسته بود،

ناگاه ابلیس که کلاهی رنگارنگ بر سر داشت نزد حضرت موسی (ع) آمد.

وقتی که نزدیک شد، کلاه خود را برداشت و مؤدبانه نزد حضرت موسی (ع) ایستاد.

💞حضرت موسی (ع) گفت تو کیستی؟

🌚ابلیس گفت من ابلیس هستم.

💞حضرت موسی (ع) گفت آیا تو ابلیس هستی؟ خدا تو را از ما و دیگران دور گرداند.

🌚ابلیس گفت من آمده ام به خاطر مقامی که در پیشگاه خدا داری، بر تو سلام کنم.

💞حضرت موسی (ع) گفت این کلاه چیست که بر سر داری؟

🌚ابلیس گفت با رنگ ها و زرق و برق های این کلاه، دل انسان ها را می ربایم.

💞حضرت موسی (ع) گفت به من از گناهی خبر ده که 

اگر انسان آن را انجام دهد، تو بر او چیره می شوی و هر جا که بخواهی، او را به می کشی.

🌚ابلیس گفت سه گناه است که اگر انسان گرفتار آن بشود، من بر او چیره می گردم:

1⃣. هنگامی که او، خودبین شود و از خودش خوشش آید.

2⃣. هنگامی که او عمل خود را بسیار بشمارد.

3⃣. هنگامی که گناهش در نظرش کوچک گردد.


📗منبع: داستان های اصول کافی، جلد 2، صفحه 
262