رومیان شکست خوردند .


(و این شکست) در سرزمین نزدیکی رخ داد، 

 

اما آنها بعد از مغلوبیت به زودی غلبه خواهند کرد.

 

☜دو آیه و دو اعجاز از قرآن :

 

① پیشگویی:

شکست روم از ایران و در نهایت پیروزی روم بر ایران

② ادنی الارض :

اشاره به پست ترین نقطه زمین


(خشکیهای زمین در مرز اردن و فلسطین


که ۴۲۲ متر پایین تر از سطح دریاست)

 

✦ شگفت آور آنکه خدا در قرآن ۱۴۰۰ سال پیش ،


قبل از اختراع ماهواره به این موضوع اشاره میکند.✦