http://bavarbaran.ir/wp-content/uploads/2015/12/525-768x576.jpg

 

اعجاز علمی قرآن

 

سوره مبارکه ابراهیم آیه﴿۳۳﴾:


خورشید و ماه را که با برنامه منظمی در کارند 

به تسخیر شما در آورد و شب و روز را (نیز) مسخر.

 

● سر ویلیام هرشل آلمانی برای اولین بار درباره حرکت خورشید نظر داد


که طبق مطالعات اخیر :


خورشید دارای حرکت انتقالی و چرخشی است .

 

☜اما خدا در قرآن ۱۴۰۰ سال پیش در آیات :

 ۳۳ ابراهیم 


37و38و40 یس

 ۳۳ انبیاء 


 ۲ رعد 


به این موضوع اشاره کرده .واقعا شگفت آور نیست !