اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم ،

 او را از ترس خدا خاشع و متلاشی شده می دیدی.

 حشر آیه ۲۱
 
***************************

ما انسان را آفریدیم و وسوسه‏ هاى نفس او را مى‏ دانیم، و

 ما از شاهرگ (او) به او نزدیکتریم ! ق آیه ۱۶
 
***************************
بسا چیزى را ناخوش داشته باشید که آن به سود شماست و

 بسا چیزى را دوست داشته باشید که به زیان شماست، 

و خدا مى ‏داند و شما نمى ‏دانید. بقره آیه ۲۱۶


***************************
و چون بندگان من از تو در باره‏ ى من بپرسند،بگو که من نزدیکم و


به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم .


بقره آیه ۱۸۶

***************************


نیکوکار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و

فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آرد و

دارائی خود را در راه دوستی خدا به خویشاوندان و یتیمان و فقیران و

رهگذاران و گدایان بدهد و هم خود را در آزاد کردن بندگان صرف کند

و نماز بپا دارد و زکات مال به مستحق برساند و با

هر که عهد بسته به موقع خود وفا کند و در کار زار و 

سختیها صبور و شکیبا باشد و بوقت رنج و تعب صبر پیشه کند

کسانیکه بدین اوصاف آراسته اند 

آنها به حقیقت راستگویان و آنها پرهیزکارانند. 


بقره آیه ۱۷۷

***************************


اى کسانى که ایمان آورده‏ اید، از صبر و نماز کمک بگیرید 


که خداوند با صابران است.بقره آیه ۱۵۳
 

***************************


آیا ندانسته ای که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را

که در زمین است می داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای

میان سه تن نیست مگز اینکه او چهارمین آنهاست، 

و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست،

و نه کمتر از این و نه بیشتر .

مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست. آنگاه روز قیامت آنان را

به آنچه کرده اند آگاه خواهد گردانید.

زیرا خدا به هر چیزی داناست.


مجادله آیه ۷


***************************


مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم . 


غافر آیه ۶۰


***************************


خدایی جز او نیست، پس از درگاه او به کجا می روید؟ 


زمر آیه ۶

***************************

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟


زمر آیه ۳۶
 

***************************


اگر می خواهید مخاطبان به سوی شما جذب شوند، ابتدا به خودتان بپردازید!


روح خشک و سنگین و بی لطافت، هیچ گاه در 


امر تربیت موفق نمی شود. مهربانی، دلسوزی و رقت قلب را 


در خود بپرورید تا مردم بی آن که شما متوجه شوید، در 


اطراف شما جمع گردند. 


آل عمران آیه ۱۵۹
 
***************************

قطعا بدترین جنبندگان نزد خداوند، کرها و لالهایی هستند که نمی اندیشند.


انفال آیه ۲۲


***************************

چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است‏، ایمان نیاوریم‏،


در حالى که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟! 


مائده آیه ۸۴


***************************

تمام اعمالی که انجام می دهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد، 


به خودمان باز می گردد و بازتابش آنها را در زندگی خواهیم دید. 


زلزال آیه ۷


***************************

فرارسیدن قیامت در (بر اهل) آسمانها و زمین، سنگین و دشوار و گران است،


فرا نرسد شما را مگر به یکباره و ناگاه و بدون آنکه شما را خبر دهد. 


اعراف آیه 187

***************************


او کسى است که (روح) شما را در شب (به هنگام خواب) مى‏ گیرد; 

و از آنچه در روز کرده ‏اید، با خبر است; سپس در روز شما را

(از خواب) برمى‏ انگیزد; و (این وضع همچنان ادامه مى‏ یابد)

تا سرآمد معینى فرا رسد; سپس بازگشت شما به سوى اوست; و

سپس شما را از آنچه عمل مى‏ کردید، با خبر مى ‏سازد. 

انعام آیه ۶۰


***************************

دلها به یاد خدا آرام میگیرد. 


رعد آیه ۲۷


***************************


ما آیات (خود) را برای شما بیان کردیم شاید اندیشه کنید

 حدید آیه 17