خدایا


" هر گاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد، 


تو او را خراب کردی، 


خدایا، به هر که و به هرچه دل بستم، تو دلم را شکستی، 


عشق هر کسی را که به دل گرفتم، تو قرار از من گرفتی، 


هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم، 

در سایه امیدی، و به خاطر آرزویی، برای دلم امنیتی به وجود آورم، 


تو یکباره همه را برهم زدی،


و در طوفان های وحشتزای حوادث رهایم کردی،


تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و هیچ خیری نداشته باشم و


هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم...


تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و 


به جز تو آرزویی نداشته باشم، 


و جز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم، 


و جز در سایه توکل به تو، آرامش و امنیت احساس نکنم... 


خدایا ترا بر همه این نعمتها شکر می کنم.