✍...ابلیس بر حضرت عیسی (ع) آشکار 

شد و گفت: تو نبودی که می گفتی 

جز آنچه خدا مقرّرت کرده است بر 

تو نرسد ؟ 


فرمود : بلی . 


گفت : پس 

خویشتن را از قله این کوه فرو انداز 

اگر مقرّرت باشد که به سلامت مانی !

 فرمود : خداوند را رسد که بندگان 

را آزماید نه بندگان را که خداوند را 

آزمایند !